27 mai 2021

Acatistul Sfântului Duh pentru luminarea minţii

By admin

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic Condacele şi Icoasele:

Condacul 1

Veniţi toţi credincioşii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh, Cel Care din sânurile Tatălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca şi cu nişte ape pământul de cunoştinţa lui Dumnezeu şi învrednicind de harul cel de-viaţă-făcător al înfierii şi de slava cea de sus pe cei ce aleargă la El întru curăţie, sfinţind şi îndumnezeind pe cei ce strigă: Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Icosul 1

Îngerii cu feţe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuviinţa datorată Izvorului vieţii şi Luminii celei nematerialnice. Dimpreună cu ei Te preaslăvim şi noi, Duhule necuprins cu mintea, pentru milele Tale cele arătate şi cele ascunse, şi cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiţi sub adumbrirea Ta cea fericită:

– Vino, Lumină Adevărată, Duhovnicească Bucurie;
– Vino, Nor Purtător de rouă şi Negrăită Frumuseţe;
– Vino şi primeşte ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească lauda noastră;
– Vino şi dă-ne nouă să ne împărtăşim de bucuria purcederii Tale;
– Vino şi veseleşte-ne cu îmbelşugarea darurilor Tale;
– Vino, Veşnicule Soare Neapropiat, şi întru noi Îţi fă lăcaş;
– Vino şi ne îmbogăţeşte cu darul vieţii celei adevărate;
– Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 2

În chipul limbilor de foc, întru lumină şi suflare de vânt de bucurie-făcătoare, pogorându-Se Duhul cel Sfânt peste Apostoli şi de văpaia Lui fiind cuprinşi, chemat-au pescarii întreaga lume la Biserica lui Hristos; necazuri şi nevoi răbdând cu bucurie pe pământ şi pe ape, de morţile cele cumplite nu se spăimântau, în tot pământul ieşind vestirea cântării lor, celei de Dumnezeu insuflate: Aliluia!

Icosul 2

Potir de ploaie dătător, izvorâtor de foc, care pe muntele Sionului ai pogorât asupra Apostolilor, Ţie cântare Îţi aducem, pe Tine Te binecuvântăm şi Ţie Îţi mulţumim, Duhule Sfinte:

– Vino, Cela ce sfinţeşti Biserica şi o păzeşti pe Dânsa;
– Vino şi dăruieşte un suflet şi o inimă celor ce cred în Tine;
– Vino şi aprinde evlavia noastră cea rece şi neroditoare;
– Vino şi risipeşte negura necredinţei şi a răutăţii, care se îndeseşte pe pământ;
– Vino şi călăuzeşte pe toţi pe drumul vieţii celei drepte;
– Vino şi ne povăţuieşte la tot adevărul;
– Vino, Înţelepciune Neajunsă, şi cu judecăţile cele de Tine ştiute, mântuieşte-ne;
– Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 3

O, Prea Adâncă Taină! Dumnezeule, Duhule Necuprins cu mintea, Care împreună cu Tatăl şi cu Fiul toate le-ai zidit! Tu ai împodobit cetele îngerilor de sus întru lăcaşul luminii celei neapropiate. Tu ai chemat la fiinţă, cu strălucirea slavei, cetele de foc ale luminătorilor cereşti. Unind Tu trupul şi sufletul într-o minunată alcătuire, ai zidit neamul omenesc; pentru aceasta, toată suflarea Te laudă şi cântă: Aliluia!

Icosul 3

Alfa şi Omega, Începutule şi Sfârşitule, Tu, Veşnicule Duh, cu necuprinsa putere a purtării deasupra apelor şi cu înfricoşata Ta îmbrăţişare ai adus pe toţi şi pe toate la viaţă. Din suflarea Ta cea de-viaţă-făcătoare a răsărit, din negura cea fără chip, frumuseţea lumii celei întâi zidite, pentru care Îţi strigăm:

– Vino la noi, Preaînţeleptule Ziditor al lumii;
– Vino, Cel ce eşti Mare în micuţa floare, ca şi în luminătorii cerului;
– Vino, Felurime Negrăită şi Frumuseţe Veşnică;
– Vino şi luminează întunecata netocmire a sufletului meu;
– Vino, Cel ce Te dăruieşti nouă prin Sfintele Taine;
– Vino, căldură bine înmiresmată;
– Vino şi ne arată pe noi zidire nouă în Hristos;
– Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 4

O, Duhule Preabun şi Neajuns, din Care izvorăşte sfinţenia! Tu ai înveşmântat-o pe Preacurata Fecioară Maria cu strălucirea orbitoare şi neapropiată a Dumnezeirii Tale, făcând-o Maică a lui Dumnezeu-Cuvântul, Împărăteasă a Îngerilor, spre mântuirea oamenilor. Cu puterea cea mai presus de lume, Tu i-ai umbrit pe Prooroci şi Apostoli, Tu i-ai purtat până în al treilea Cer, Tu le-ai rănit inimile cu frumuseţea cea de sus, punând în graiul lor îndemn înflăcărat, cu care aduceau pe oameni la Dumnezeu. Tu îi preschimbi pe cei păcătoşi, iar ei, plini fiind de arzătoare bucurie, Îţi cântă: Aliluia!

Icosul 4

Prin Duhul Sfânt totul viază, şi cu puterea Lui se va scula spre învierea cea de obşte toată zidirea, în ceasul de pe urmă al veacului acesta şi în cel dintâi al veacului ce va să fie. Ridică-ne atunci din groapă, Preabunule Mângâietor, nu spre osândă, ci spre a ne împărtăşi de fericire, întru Dumnezeiasca lumină, cu toţi sfinţii, cu rudele şi apropiaţii noştri.

– Vino dar, şi de a sufletului moarte ne izbăveşte;
– Vino şi, înainte de sfârşitul nostru, ne îndestulează cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos;
– Vino şi dă-ne să adormim în pace, cu cuget neîntinat;
– Vino şi luminoasă fă scularea noastră din somnul morţii;
– Vino şi ne învredniceşte ca să privim cu bucurie la zorii veşniciei;
– Vino şi fă-ne fii ai nestricăciunii;
– Vino şi luminează atunci, ca un soare, trupurile noastre cele fără de moarte;
– Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 5

Auzind glasul Tău: „Dacă cineva însetează să vină la Mine şi să bea”, Te rugăm, Fiule al lui Dumnezeu, astâmpără-ne setea de viaţă duhovnicească şi dă-ne apa vieţii. Revarsă asupră-ne unda harului Duhului Sfânt, Celui ce împreună cu Tine are izvor în Tatăl, ca să nu mai însetăm în veac, toţi cei ce cântăm cu umilinţă: Aliluia!

Icosul 5

Nestricăciosule şi Neziditule, Veşnicule, Preaînduratule Duh, Apărătorule al celor drepţi, Curăţitorule al păcătoşilor, slobozeşte-ne de orice întinăciune, ca strălucirea luminii harului Tău să nu se stingă întru noi, cei care Îţi cântăm:

– Vino, Preabunule, şi dă-ne umilinţă şi izvoare de lacrimi;
– Vino şi ne învaţă să ne închinăm Ţie în duh şi adevăr;
– Vino, Preaînaltule Adevăr, şi lămureşte îndoielile stricăcioasei mele înţelegeri;
– Vino, Viaţă Neîmbătrânitoare, şi ne primeşte din strâmtorarea veacului acesta pământesc;
– Vino, Lumină Veşnică, şi se vor risipi toate nălucirile şi spaimele;
– Vino, Putere veşnic Nouă, împrospătându-i pe copiii Tăi cei osteniţi;
– Vino, Nemărginită Bucurie, şi uitate vor fi vremelnicele întristări;
– Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 6

Saltă, fiică a luminii, Sionule, Sfântă Maică! Împodobeşte, mărită mireasă, cu cerurile deopotrivă, strălucitoare Biserică sobornicească a lui Hristos! Asupra ta odihneşte Duhul cel Prea Sfânt, care tămăduieşte neputinţele, plineşte lipsurile, dăruieşte viaţă celor morţi şi îi aduce la viaţa veşnică pe toţi cei ce cu cuviinţă şi cu dreptate strigă: Aliluia!

Icosul 6

„În lume necazuri veţi avea”, a zis Mântuitorul. Unde vom afla alinare şi cine ne va mângâia? Tu, Duhule Mângâietor, Însuţi dezleagă întristarea noastră! Mijloceşte pentru noi cu suspinuri negrăite şi uşurează inimile celor ce Te roagă:

– Vino, Dulce Răcoare a celor osteniţi şi împovăraţi;
– Vino, Împreună-Grăitorule cu cei întemniţaţi;
– Vino, Adăpostul celor prigoniţi;
– Vino şi miluieşte pe cei slăbănogiţi de sărăcie şi de foamete;
– Vino şi tămăduieşte patimile trupurilor şi ale sufletelor noastre;
– Vino şi cercetează pe toţi cei care însetează de lumina Ta;
– Vino şi alină întristarea noastră cu nădejdea veşnicei bucurii;
– Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 7

„Celui care huleşte împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel viitor”, a spus Domnul. Ascultând acest cuvânt străin ne cutremurăm, că nu cumva să fim judecaţi cu cei neascultători şi cu cei ce luptă împotriva lui Dumnezeu. Nu lăsa, Duhule Sfinte, inima noastră să se plece spre cuvinte de vicleşug. Întoarce din schisme, eresuri şi necredinţă pe toţi cei rătăciţi, iar pe întâi-născuţii Bisericii Tale învredniceşte-i să cânte în vecii vecilor: Aliluia!

Icosul 7

Când S-a îndepărtat Duhul Sfânt de la Saul, atunci spaima şi neliniştea l-au cuprins, iar întunericul deznădăjduirii l-a coborât în cele mai de dedesubt; aşa mi s-a întâmplat şi mie în ziua întristării şi împietririi cugetului meu, că m-am îndepărtat de la lumina Ta; ci dă-mi a Te chema necontenit, Ocrotirea sufletului meu, până ce lumina Ta mă va lumina pe mine, cel împuţinat la suflet:

– Vino şi nu mă lepăda pentru cârtirea şi nerăbdarea mea;
– Vino şi potoleşte cumplita vijelie a tulburării şi a aprinderii;
– Vino şi odihneşte pe cei necăjiţi de strâmtorările vieţii;
– Vino şi îmblânzeşte inima în ziua împietririi şi a mâniei;
– Vino şi surpă urzelile, tulburările şi spaimele duhurilor întunericului;
– Vino şi dă-ne suflarea Ta, inimă zdrobită, ca prin răbdare să mântuim sufletele noastre;
– Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 8

Mântuieşte-ne, Cerescule Părinte! Săraci suntem, neputincioşi şi orbi, şi goi duhovniceşte! Dăruieşte-ne aurul Tău cel curăţit în foc, cu veşmânt alb acoperă ruşinea noastră, vindecă ochii noştri cu alifia Ta. Pogoară şi în vasele necurate ale sufletelor noastre harul Preasfântului Tău Duh, Cel de-viaţă-Făcător, învrednicindu-ne bucuriei celei de-a doua naşteri pe toţi cei ce cântam: Aliluia!

Icosul 8

Ca Turnul Babel se prăbuşeşte fericirea pământească. Jalnice sunt toate strădaniile omeneşti. Bine îmi este mie că m-ai smerit, că în păcate şi căderi mi-ai acoperit toată slăbiciunea şi nimicnicia. Fără de Tine nimic nu putem face, dar nădăjduim că ne vom mântui prin Harul Tău, grăind:

– Vino dar, Unule Preaînţeleptule Ziditor al vieţii;
– Vino şi lămureşte-ne căile Tale cele neînţelese;
– Vino, precum un fulger şi luminează sfârşitul vieţii pământeşti;
– Vino şi binecuvântează tot începutul bun pe care îl punem;
– Vino şi fii nouă ajutător la fapte bune;
– Vino şi luminează mintea noastră în ceasul descumpănirii;
– Vino şi dăruieşte tuturor duh de pocăinţă, ca să se risipească prin acesta scârbele ce stau să vină asupra lumii spre pedepsire;
– Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 9

Atât a iubit Dumnezeu lumea, că şi pe Fiul Său Unul Născut L-a dat, Care S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi Şi-a întins pe Cruce mâinile Sale de Ziditor al lumii, iar prin sângele Său răscumparat-a din păcat şi moarte întreaga lume! Pentru aceasta, toată zidirea, aşteptând libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, cântă Tatălui Care a iubit, Fiului care a răscumpărat şi Duhului Care sfinţeşte: Aliluia!

Icosul 9

Duhul Cel Făcător de Viaţă, Care S-a pogorât asupra lui Hristos la Iordan, în chip de porumbel, S-a odihnit şi asupra mea, când mă aflam în scăldătoarea Sfântului Botez; s-a întunecat însă lucrarea bunătăţii Sale din pricina negurii greşelilor mele. Pentru aceea, precum aşteaptă zorii drumeţul rătăcit noaptea în pădure, aşa şi eu însetez de razele Tale, Bunule, ca să nu pier cu totul:

– Vino dar, la cel pecetluit cu Numele Tău cel Înfricoşat;
– Vino dar, şi uşurează cugetul chinuit şi pârjolit fără cruţare;
– Vino şi înnoieşte întru mine chipul Tău ce s-a întunecat;
– Vino şi risipeşte nălucirile cele născute din păcat;
– Vino şi mă învaţă să împărtăşesc durerile străine;
– Vino şi pleacă-mă să iubesc întreaga Ta zidire;
– Vino şi dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale;
– Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 10

Duhul Sfânt naşte a doua oară pe om spre viaţa veşnică, Duhul Sfânt însufleţeşte pe mucenici, sfinţeşte preoţii, încununează pe cei drepţi, face din pâine şi vin Însuşi Dumnezeiescul Trup şi Sânge. O, adâncul bogăţiei şi înţelepciunii lui Dumnezeu! Dă-ne cununa darurilor Tale – dragostea veşnică şi atotiertătoare, care se întristează pentru vrăjmaşi şi vrea ca toţi să fie mântuiţi, ca, lămuriţi fiind prin ea, ca nişte fii ai luminii să strigăm: Aliluia!

Icosul 10

Cine ne va despărţi de dragostea lui Dumnezeu? Scârba, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foamea, sau golătatea, sau nevoia, sau sabia? Dacă ne vom lipsi chiar de toate cele de pe pământ, avem moştenire nepieritoare în ceruri: ci dă-ne, Doamne, să Te iubim nu cu cuvântul sau cu limba, ci cu fapta nemincinoasă şi cu nevoinţa întregii vieţi:

– Vino dar, Atotputernicule Duh, şi ne sporeşte credinţa cea atotbiruitoare;
– Vino şi ne dă îndrăzneală în rugăciune;
– Vino şi încălzeşte-ne inimile, ca să nu se răcească dragostea noastră din pricina prea multor fărădelegi;
– Vino şi dă-ne să nu cădem în vreme de prigoană şi de batjocorire a credinţei;
– Vino şi ne păzeşte de ispite peste puteri şi de sminteli;
– Vino şi înviază inimile noastre prin înrourarea Ta;
– Vino, tămăduieşte-ne, sfinteşte-ne şi ne ridică, Bunule, cu harul Tău;
– Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 11

Acestea zice Domnul: „Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, şi fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri visuri vor visa, iar tinerii voştri vor vedea vedenii”. Duhule Preadorit, dă-ne doar o firimitură de la masa celor aleşi ai mângâierii Tale, celor care cu umilinţă Îţi strigăm: Aliluia!

Icosul 11

Acolo unde ai răsărit, fie şi doar pentru o clipă, în locul cel de taină al sufletului, strălucind ca un fulger, neuitată este frumuseţea descoperirii Tale, prin care se preschimbă, cu preschimbare dumnezeiască şi înfricoşată cuviinţă, făptura cea de tină. Învredniceşte-ne, Bunule Mângâietor, încă din viaţa pământească să Te vedem cu inima curată, noi, cei care strigăm:

– Vino, Fulger Dătător de lumină veşniciei;
– Vino şi luminează-ne cu strălucirea cea neînserată;
– Vino, Vistierul smereniei şi Veselia celor blânzi;
– Vino, Apă Vie, şi răcoreşte-ne arşiţa patimilor;
– Vino, că departe de Tine nu aflăm linişte şi tihnă;
– Vino, că împreună cu Tine pretutindeni este Împărăţia Cerurilor;
– Vino şi întipăreşte-ne în suflet chipul Tău cel că de soare;
– Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 12

Râu nesecat al harului, Cela Ce ierţi păcatele, Duhule Sfinte! Primeşte rugăciunea noastră pentru întreaga lume, pentru cei credincioşi şi pentru cei necredincioşi şi pentru fiii neascultării şi pe toţi adună-i în Împărăţia Sfintei Treimi, ca să se ruşineze de Tine şi cel din urmă vrăjmaş – moartea – iar lumea, renăscută din focul curăţitor, să cânte cântarea cea nouă a nemuririi: Aliluia!

Icosul 12

Văd cu duhul cetatea lui Dumnezeu – Ierusalimul Ceresc – ca pe o mireasă împodobită, cu chip de soare, în sărbătoare. Aud săltarea drepţilor la Cina Domnului, aud glasurile Îngerilor şi pe Prealuminatul nostru Domn între aleşii Săi, iar durerea, întristarea şi suspinarea fug. Împărate Ceresc, Duhule Sfinte, învredniceşte-ne prin înşeptita cunună a darurilor Tale să ne împărtăşim în Domnul de bucuria veşnică, noi, toţi cei care strigăm:

– Vino, Bunule, şi trezeşte în noi setea de viaţa de dincolo de mormânt;
– Vino şi aprinde în inimile noastre dorirea vieţii veacului celui adevărat;
– Vino şi ne descoperă bucuria Împărăţiei ce va să fie;
– Vino şi dă-ne strălucirea ca zăpada a curăţiei;
– Vino şi umple-ne cu strălucirea Dumnezeirii;
– Vino şi ia-ne la nunta Mielului;
– Vino şi ne învredniceşte să împărăţim în slava Ta cea veşnică;
– Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 13

O, noian purtător de lumină al iubirii celei mântuitoare, Duhule Făcător de Viaţă! Încălzeşte cu suflarea venirii Tale neamul omenesc cel îngheţat întru fărădelegi, grăbeşte pieirea răului cu nepătrunsele Tale judecăţi şi ne descoperă cum să prăznuim în veşnicie adevărul cel dumnezeiesc, astfel ca să fie Dumnezeu totul întru toate, şi cele cereşti şi cele pământeşti şi cei izbăviţi de iad, dimpreună să cânte: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarăşi Icosul 1 (Îngerii cu feţe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, …) şi Condacul 1 (Veniţi toţi credincioşii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh, …).

Apoi se zice această rugăciune:

Rugăciune către Preasfântul Duh-Dumnezeu

O, Duhule Sfinte! Cela Ce umpli întreaga lume şi dăruieşti viaţa tuturor, îndepărtându-te de oamenii cei întinaţi. Cu umilinţă mă rog Ţie: nu Te mânia de necurăţia sufletului meu, şi vino şi Te sălăşluieşte întru mine şi mă curăţeşte de toată întinăciunea păcatului ca, prin ajutorul Tău, să petrec cealaltă vreme a vieţii mele întru pocăinţă şi în lucrarea faptelor bune, şi aşa să Te preamăresc împreună cu Tatăl şi cu Fiul, în vecii vecilor. Amin!